#
ارز دیجیتال
قیمت
قیمت به تومان
حجم بازار
معاملات روزانه
ارز در دسترس
روزانه
نمودار هفتگی
مورد علاقه
بیشتر
1
Bitcoin
$ 41,397
1,067,380,248تومان
775,635,930,833 دلار
38,756,775,293 دلار
18.825milion btc
%-5.2
حجم بازار
775,635,930,833 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 38,756,775,293
ارز در دسترس
btc ملیون 18.825
روزانه
%-5.2
2
Ethereum
$ 2,829.2
72,948,608.5تومان
331,039,825,919 دلار
24,557,390,484 دلار
117.655milion eth
%-8.1
حجم بازار
331,039,825,919 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 24,557,390,484
ارز در دسترس
eth ملیون 117.655
روزانه
%-8.1
3
Cardano
$ 2.2
56,724.8تومان
70,250,809,983 دلار
4,356,359,143 دلار
32,066.391milion ada
%0.3
حجم بازار
70,250,809,983 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 4,356,359,143
ارز در دسترس
ada ملیون 32,066.391
روزانه
%0.3
4
Tether
$ 1
25,784تومان
69,210,240,547 دلار
76,201,028,665 دلار
69,464.707milion usdt
%-0.4
حجم بازار
69,210,240,547 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 76,201,028,665
ارز در دسترس
usdt ملیون 69,464.707
روزانه
%-0.4
5
Binance Coin
$ 342.5
8,830,504.3تومان
52,849,653,489 دلار
1,779,602,917 دلار
154.534milion bnb
%-7.9
حجم بازار
52,849,653,489 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,779,602,917
ارز در دسترس
bnb ملیون 154.534
روزانه
%-7.9
6
XRP
$ 0.9
23,583.4تومان
42,462,655,654 دلار
4,564,210,923 دلار
46,717.641milion xrp
%-6.7
حجم بازار
42,462,655,654 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 4,564,210,923
ارز در دسترس
xrp ملیون 46,717.641
روزانه
%-6.7
7
USD Coin
$ 1.0
25,721.0تومان
30,201,705,455 دلار
3,108,284,003 دلار
30,310.203milion usdc
%-0.5
حجم بازار
30,201,705,455 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 3,108,284,003
ارز در دسترس
usdc ملیون 30,310.203
روزانه
%-0.5
8
Polkadot
$ 29.4
757,018.2تومان
30,157,217,947 دلار
2,528,579,015 دلار
1,032.029milion dot
%-5.4
حجم بازار
30,157,217,947 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,528,579,015
ارز در دسترس
dot ملیون 1,032.029
روزانه
%-5.4
10
Litecoin
$ 146.0
3,763,690.5تومان
9,704,697,175 دلار
2,439,780,827 دلار
66.753milion ltc
%-7.9
حجم بازار
9,704,697,175 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,439,780,827
ارز در دسترس
ltc ملیون 66.753
روزانه
%-7.9
11
Bitcoin Cash
$ 497.6
12,831,149.8تومان
9,320,467,654 دلار
6,780,287,156 دلار
18.854milion bch
%-6.9
حجم بازار
9,320,467,654 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 6,780,287,156
ارز در دسترس
bch ملیون 18.854
روزانه
%-6.9
12
Stellar
$ 0.3
7,135.9تومان
6,525,485,583 دلار
526,449,108 دلار
23,724.678milion xlm
%-5.7
حجم بازار
6,525,485,583 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 526,449,108
ارز در دسترس
xlm ملیون 23,724.678
روزانه
%-5.7
13
TRON
$ 0.1
2,356.0تومان
6,522,594,527 دلار
1,442,096,421 دلار
71,660.22milion trx
%-6.0
حجم بازار
6,522,594,527 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,442,096,421
ارز در دسترس
trx ملیون 71,660.22
روزانه
%-6.0
14
Tezos
$ 6.1
155,993.2تومان
5,184,432,550 دلار
1,052,209,501 دلار
860.753milion xtz
%5.8
حجم بازار
5,184,432,550 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,052,209,501
ارز در دسترس
xtz ملیون 860.753
روزانه
%5.8
15
Monero
$ 227.7
5,870,759.0تومان
4,083,113,652 دلار
248,024,088 دلار
17.999milion xmr
%-7.0
حجم بازار
4,083,113,652 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 248,024,088
ارز در دسترس
xmr ملیون 17.999
روزانه
%-7.0
16
Crypto.com Coin
$ 0.2
3,983.4تومان
3,885,694,361 دلار
64,834,570 دلار
25,263.014milion cro
%-6.7
حجم بازار
3,885,694,361 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 64,834,570
ارز در دسترس
cro ملیون 25,263.014
روزانه
%-6.7
17
EOS
$ 3.9
101,589.0تومان
3,805,246,259 دلار
1,412,141,641 دلار
968.254milion eos
%-6.9
حجم بازار
3,805,246,259 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,412,141,641
ارز در دسترس
eos ملیون 968.254
روزانه
%-6.9
18
Bitcoin SV
$ 132.6
3,418,442.7تومان
2,494,144,605 دلار
404,041,886 دلار
18.851milion bsv
%-7.9
حجم بازار
2,494,144,605 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 404,041,886
ارز در دسترس
bsv ملیون 18.851
روزانه
%-7.9