#
ارز دیجیتال
قیمت
قیمت به تومان
حجم بازار
معاملات روزانه
ارز در دسترس
روزانه
نمودار هفتگی
مورد علاقه
بیشتر
1
Bitcoin
$ 21,399
551,200,615.4تومان
408,227,955,821 دلار
15,617,838,218 دلار
19.077milion btc
%0.6
حجم بازار
408,227,955,821 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 15,617,838,218
ارز در دسترس
btc ملیون 19.077
روزانه
%0.6
2
Ethereum
$ 1,234.4
31,796,488.8تومان
149,687,047,283 دلار
11,177,515,174 دلار
121.305milion eth
%1.4
حجم بازار
149,687,047,283 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 11,177,515,174
ارز در دسترس
eth ملیون 121.305
روزانه
%1.4
3
Tether
$ 1.0
25,784تومان
66,883,029,114 دلار
30,479,415,432 دلار
66,867.45milion usdt
%0.0
حجم بازار
66,883,029,114 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 30,479,415,432
ارز در دسترس
usdt ملیون 66,867.45
روزانه
%0.0
4
USD Coin
$ 1.0
25,784تومان
55,937,729,951 دلار
3,223,662,084 دلار
55,881.418milion usdc
%0.0
حجم بازار
55,937,729,951 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 3,223,662,084
ارز در دسترس
usdc ملیون 55,881.418
روزانه
%0.0
5
BNB
$ 238.0
6,129,431.2تومان
38,845,694,256 دلار
726,408,024 دلار
163.277milion bnb
%0.5
حجم بازار
38,845,694,256 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 726,408,024
ارز در دسترس
bnb ملیون 163.277
روزانه
%0.5
6
XRP
$ 0.4
9,420.0تومان
17,705,929,621 دلار
774,644,920 دلار
48,343.101milion xrp
%-0.4
حجم بازار
17,705,929,621 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 774,644,920
ارز در دسترس
xrp ملیون 48,343.101
روزانه
%-0.4
7
Cardano
$ 0.5
12,893.7تومان
16,936,430,433 دلار
637,339,809 دلار
33,820.263milion ada
%0.0
حجم بازار
16,936,430,433 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 637,339,809
ارز در دسترس
ada ملیون 33,820.263
روزانه
%0.0
8
Polkadot
$ 8.0
206,838.7تومان
9,041,746,008 دلار
305,991,637 دلار
1,125.457milion dot
%-1.7
حجم بازار
9,041,746,008 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 305,991,637
ارز در دسترس
dot ملیون 1,125.457
روزانه
%-1.7
9
TRON
$ 0.1
1,666.8تومان
5,985,593,793 دلار
452,070,758 دلار
92,501.261milion trx
%-1.7
حجم بازار
5,985,593,793 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 452,070,758
ارز در دسترس
trx ملیون 92,501.261
روزانه
%-1.7
10
Litecoin
$ 59.2
1,524,630.3تومان
4,175,886,746 دلار
480,431,366 دلار
70.585milion ltc
%4.6
حجم بازار
4,175,886,746 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 480,431,366
ارز در دسترس
ltc ملیون 70.585
روزانه
%4.6
12
Cronos
$ 0.1
3,285.3تومان
3,226,448,333 دلار
21,888,994 دلار
25,263.014milion cro
%0.2
حجم بازار
3,226,448,333 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 21,888,994
ارز در دسترس
cro ملیون 25,263.014
روزانه
%0.2
13
Stellar
$ 0.1
3,243.3تومان
3,150,621,233 دلار
116,066,070 دلار
25,026.078milion xlm
%-2.1
حجم بازار
3,150,621,233 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 116,066,070
ارز در دسترس
xlm ملیون 25,026.078
روزانه
%-2.1
14
Monero
$ 126.8
3,266,402.6تومان
2,296,814,958 دلار
57,045,001 دلار
18.14milion xmr
%0.8
حجم بازار
2,296,814,958 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 57,045,001
ارز در دسترس
xmr ملیون 18.14
روزانه
%0.8
15
Bitcoin Cash
$ 116.5
3,000,577.6تومان
2,225,543,753 دلار
628,456,659 دلار
19.101milion bch
%2.8
حجم بازار
2,225,543,753 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 628,456,659
ارز در دسترس
bch ملیون 19.101
روزانه
%2.8
16
Tezos
$ 1.5
39,152.5تومان
1,354,196,373 دلار
43,236,193 دلار
891.784milion xtz
%-1.7
حجم بازار
1,354,196,373 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 43,236,193
ارز در دسترس
xtz ملیون 891.784
روزانه
%-1.7
17
Bitcoin SV
$ 63.1
1,625,345.1تومان
1,204,394,613 دلار
45,686,219 دلار
19.085milion bsv
%-1.7
حجم بازار
1,204,394,613 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 45,686,219
ارز در دسترس
bsv ملیون 19.085
روزانه
%-1.7
18
EOS
$ 1.0
25,887.0تومان
1,004,639,699 دلار
133,933,658 دلار
999.132milion eos
%-0.2
حجم بازار
1,004,639,699 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 133,933,658
ارز در دسترس
eos ملیون 999.132
روزانه
%-0.2