#
ارز دیجیتال
قیمت
قیمت به تومان
حجم بازار
معاملات روزانه
ارز در دسترس
روزانه
نمودار هفتگی
مورد علاقه
بیشتر
1
Bitcoin
$ 37,659
971,997,897.8تومان
713,841,708,215 دلار
18,433,813,449 دلار
18.943milion btc
%2.4
حجم بازار
713,841,708,215 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 18,433,813,449
ارز در دسترس
btc ملیون 18.943
روزانه
%2.4
2
Ethereum
$ 2,545.8
65,708,905.9تومان
303,978,839,275 دلار
14,141,210,230 دلار
119.354milion eth
%5.9
حجم بازار
303,978,839,275 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 14,141,210,230
ارز در دسترس
eth ملیون 119.354
روزانه
%5.9
3
Tether
$ 1.0
25,784تومان
78,001,946,798 دلار
44,660,892,067 دلار
78,113.428milion usdt
%0.4
حجم بازار
78,001,946,798 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 44,660,892,067
ارز در دسترس
usdt ملیون 78,113.428
روزانه
%0.4
4
Binance Coin
$ 386.0
9,962,597.7تومان
65,061,016,088 دلار
1,317,244,239 دلار
168.137milion bnb
%0.2
حجم بازار
65,061,016,088 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,317,244,239
ارز در دسترس
bnb ملیون 168.137
روزانه
%0.2
5
USD Coin
$ 1
25,810.5تومان
49,622,631,879 دلار
4,620,857,431 دلار
49,650.202milion usdc
%0.1
حجم بازار
49,622,631,879 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 4,620,857,431
ارز در دسترس
usdc ملیون 49,650.202
روزانه
%0.1
6
Cardano
$ 1.1
27,101.0تومان
33,615,659,122 دلار
1,000,762,621 دلار
32,066.391milion ada
%1.9
حجم بازار
33,615,659,122 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,000,762,621
ارز در دسترس
ada ملیون 32,066.391
روزانه
%1.9
7
XRP
$ 0.6
15,775.4تومان
29,169,373,656 دلار
2,519,889,380 دلار
47,736.918milion xrp
%1.3
حجم بازار
29,169,373,656 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,519,889,380
ارز در دسترس
xrp ملیون 47,736.918
روزانه
%1.3
8
Polkadot
$ 18.2
469,751.2تومان
19,645,312,403 دلار
819,319,459 دلار
1,078.713milion dot
%2.1
حجم بازار
19,645,312,403 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 819,319,459
ارز در دسترس
dot ملیون 1,078.713
روزانه
%2.1
9
Crypto.com Coin
$ 0.4
10,889.1تومان
10,657,479,179 دلار
132,772,279 دلار
25,263.014milion cro
%6.6
حجم بازار
10,657,479,179 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 132,772,279
ارز در دسترس
cro ملیون 25,263.014
روزانه
%6.6
10
Litecoin
$ 109.4
2,824,443.8تومان
7,608,903,179 دلار
598,557,513 دلار
69.518milion ltc
%3.1
حجم بازار
7,608,903,179 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 598,557,513
ارز در دسترس
ltc ملیون 69.518
روزانه
%3.1
12
TRON
$ 0.1
1,481.9تومان
5,843,998,640 دلار
536,146,745 دلار
101,803.167milion trx
%2.5
حجم بازار
5,843,998,640 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 536,146,745
ارز در دسترس
trx ملیون 101,803.167
روزانه
%2.5
13
Bitcoin Cash
$ 296.5
7,653,073.5تومان
5,624,595,869 دلار
1,306,433,727 دلار
18.968milion bch
%2.9
حجم بازار
5,624,595,869 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,306,433,727
ارز در دسترس
bch ملیون 18.968
روزانه
%2.9
14
Stellar
$ 0.2
5,127.5تومان
4,937,025,130 دلار
202,086,529 دلار
24,835.905milion xlm
%3.5
حجم بازار
4,937,025,130 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 202,086,529
ارز در دسترس
xlm ملیون 24,835.905
روزانه
%3.5
15
Monero
$ 149.1
3,849,379.1تومان
2,696,919,925 دلار
93,532,614 دلار
18.07milion xmr
%4.4
حجم بازار
2,696,919,925 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 93,532,614
ارز در دسترس
xmr ملیون 18.07
روزانه
%4.4
16
Tezos
$ 3.1
78,722.0تومان
2,649,473,162 دلار
97,038,567 دلار
874.926milion xtz
%5.4
حجم بازار
2,649,473,162 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 97,038,567
ارز در دسترس
xtz ملیون 874.926
روزانه
%5.4
17
EOS
$ 2.3
59,622.3تومان
2,271,204,223 دلار
300,476,259 دلار
982.423milion eos
%5.3
حجم بازار
2,271,204,223 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 300,476,259
ارز در دسترس
eos ملیون 982.423
روزانه
%5.3
18
Bitcoin SV
$ 90.3
2,329,914.5تومان
1,712,946,977 دلار
87,653,327 دلار
18.964milion bsv
%2.5
حجم بازار
1,712,946,977 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 87,653,327
ارز در دسترس
bsv ملیون 18.964
روزانه
%2.5