#
ارز دیجیتال
قیمت
قیمت به تومان
حجم بازار
معاملات روزانه
ارز در دسترس
روزانه
نمودار هفتگی
مورد علاقه
بیشتر
1
Bitcoin
$ 34,051
869,278,202.0تومان
639,020,629,647 دلار
33,624,299,378 دلار
18.742milion btc
%-0.4
حجم بازار
639,020,629,647 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 33,624,299,378
ارز در دسترس
btc ملیون 18.742
روزانه
%-0.4
2
Ethereum
$ 1,976.5
50,456,479.8تومان
230,384,357,718 دلار
24,034,867,895 دلار
116.421milion eth
%-1.6
حجم بازار
230,384,357,718 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 24,034,867,895
ارز در دسترس
eth ملیون 116.421
روزانه
%-1.6
3
Tether
$ 1.0
25,784تومان
63,447,198,995 دلار
69,226,147,261 دلار
62,827.351milion usdt
%0.9
حجم بازار
63,447,198,995 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 69,226,147,261
ارز در دسترس
usdt ملیون 62,827.351
روزانه
%0.9
4
Binance Coin
$ 307.2
7,841,144.2تومان
47,900,638,273 دلار
2,868,189,338 دلار
154.534milion bnb
%4.8
حجم بازار
47,900,638,273 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,868,189,338
ارز در دسترس
bnb ملیون 154.534
روزانه
%4.8
5
Cardano
$ 1.4
34,719.1تومان
43,763,250,927 دلار
5,295,612,148 دلار
32,066.391milion ada
%8.3
حجم بازار
43,763,250,927 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 5,295,612,148
ارز در دسترس
ada ملیون 32,066.391
روزانه
%8.3
6
XRP
$ 0.7
16,746.2تومان
30,415,826,978 دلار
3,439,740,532 دلار
46,244.518milion xrp
%1.5
حجم بازار
30,415,826,978 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 3,439,740,532
ارز در دسترس
xrp ملیون 46,244.518
روزانه
%1.5
7
USD Coin
$ 1
25,528.7تومان
25,480,330,954 دلار
2,401,698,392 دلار
25,457.485milion usdc
%-0.2
حجم بازار
25,480,330,954 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,401,698,392
ارز در دسترس
usdc ملیون 25,457.485
روزانه
%-0.2
8
Polkadot
$ 16.2
413,054.6تومان
16,307,174,590 دلار
1,134,467,212 دلار
1,004.319milion dot
%-0.1
حجم بازار
16,307,174,590 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,134,467,212
ارز در دسترس
dot ملیون 1,004.319
روزانه
%-0.1
9
Bitcoin Cash
$ 492.9
12,583,868.4تومان
9,268,517,454 دلار
3,740,141,043 دلار
18.772milion bch
%4.4
حجم بازار
9,268,517,454 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 3,740,141,043
ارز در دسترس
bch ملیون 18.772
روزانه
%4.4
10
Litecoin
$ 134.7
3,438,207.1تومان
9,006,639,958 دلار
3,133,039,555 دلار
66.752milion ltc
%3.6
حجم بازار
9,006,639,958 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 3,133,039,555
ارز در دسترس
ltc ملیون 66.752
روزانه
%3.6
12
Stellar
$ 0.3
6,772.8تومان
6,167,801,317 دلار
568,256,707 دلار
23,189.089milion xlm
%0.9
حجم بازار
6,167,801,317 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 568,256,707
ارز در دسترس
xlm ملیون 23,189.089
روزانه
%0.9
13
TRON
$ 0.1
1,684.5تومان
4,736,488,786 دلار
2,364,728,412 دلار
71,660.22milion trx
%17.2
حجم بازار
4,736,488,786 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 2,364,728,412
ارز در دسترس
trx ملیون 71,660.22
روزانه
%17.2
14
Monero
$ 220.9
5,638,016.2تومان
3,953,476,778 دلار
222,064,233 دلار
17.939milion xmr
%0.5
حجم بازار
3,953,476,778 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 222,064,233
ارز در دسترس
xmr ملیون 17.939
روزانه
%0.5
15
EOS
$ 3.9
98,796.1تومان
3,722,025,355 دلار
1,713,552,391 دلار
959.486milion eos
%4.9
حجم بازار
3,722,025,355 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 1,713,552,391
ارز در دسترس
eos ملیون 959.486
روزانه
%4.9
16
Crypto.com Coin
$ 0.1
2,520.0تومان
2,494,325,359 دلار
51,138,726 دلار
25,263.014milion cro
%6.2
حجم بازار
2,494,325,359 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 51,138,726
ارز در دسترس
cro ملیون 25,263.014
روزانه
%6.2
17
Bitcoin SV
$ 131.4
3,354,728.2تومان
2,471,268,629 دلار
616,345,448 دلار
18.769milion bsv
%3.9
حجم بازار
2,471,268,629 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 616,345,448
ارز در دسترس
bsv ملیون 18.769
روزانه
%3.9
18
Tezos
$ 2.8
70,969.8تومان
2,326,113,841 دلار
93,495,115 دلار
836.006milion xtz
%2.5
حجم بازار
2,326,113,841 ( دلار )
معاملات روزانه
دلار 93,495,115
ارز در دسترس
xtz ملیون 836.006
روزانه
%2.5